Bericht van de afdeling 9 betreffende uitgestelde lossing van afgelopen weekend.

04-05-2016 15:51

Beste Sportvriend(in),

Afgelopen zaterdag is de vitesse vlucht Mettet uitgesteld naar de zondag. Naar aanleiding van het uitstellen is er in een gedeelte van onze afdeling onrust ontstaan. We willen u daarom graag nader informeren.

Naar aanleiding van het lossingsbeleid in 2015 is er tijdens de algemene ledenvergadering van onze afdeling welke gehouden is op 7 maart jl. het aanvullend wedvluchtreglement opnieuw vastgesteld. In dit reglement is vastgelegd onder welke voorwaarden wij vooraf omgaan met wijzigingen van losplaatsen. In deze vergadering is ook een voorstel aangenomen om de kosten van het overstaan voortaan door te berekenen aan onze leden. Dit voorstel is aangenomen met de voorwaarde dat we er alles aan doen om het overstaan tot een minimum te beperken. Hiervoor zouden we flexibeler omgaan met de losplaatsen en zo nodig tijdig westelijker of oostelijker uitwijken. Helaas moeten wij constateren dat wij in het afgelopen weekend niet het uiterste hebben gedaan om de duiven op zaterdag te kunnen lossen.

De Lossingscommissie van onze afdeling ziet in, dat ze afgelopen vrijdag niet goed hebben geanticipeerd op de vooruitzichten voor de zaterdag. Er is te weinig gedaan met de beschikbare informatie om de kansen voor een lossing op zaterdag te vergroten. We kunnen daar nog veel over schrijven maar dat heeft achteraf weinig zin.

De Lossingscommissie van onze Afdeling 9 biedt hierbij haar welgemeende excuses aan. Er is verkeerd geanticipeerd en er is niet alles uit de kast gehaald om op zaterdag te lossen. Het bestuur van Afdeling 9 sluit zich als verantwoordelijke van de Lossingscommissie hierbij aan. Als bestuur hebben we inmiddels intern de nodige structurele maatregelen genomen om deze problemen in de toekomst te voorkomen. In voorkomende gevallen zal er meer en eerder overlegd worden. Kortom er zal voortaan alles aan worden gedaan om de duiven op de geplande lossingsdag te lossen, met dien verstande dat een lossing op zaterdag verantwoord is en waarbij het welzijn van de duif voorop staat. Wat betreft het doorberekenen van de kosten voor het overstaan, zijn wij als bestuur van mening dat wij niet het uiterste hebben gedaan om de duiven op zaterdag te lossen en dat wij daarom onze leden niet met deze extra kosten willen en kunnen opzadelen. Daarom zullen wij de extra kosten van het overstaan deze keer bij wijze van uitzondering niet doorberekenen. Overigens zijn de extra kosten geen 30 cent per duif zoals door sommigen gesuggereerd is. Afgelopen week zou het 9 cent per duif zijn geweest. Enkele vragen die zijn binnengekomen gingen over waarom wij zaterdag niet direct naar een andere losplaats zijn gereden. In verband met de rijuren van de chauffeurs was het niet mogelijk om voor 15.00 uur te gaan rijden. Dit was te laat om nog ergens anders te kunnen lossen. Tot slot willen wij het volgende nog kwijt. Als bestuur hebben wij diverse reacties ontvangen. Het is uw recht om ons hierover aan te spreken. Waar wij wel moeite mee hebben is dat er beschuldigingen worden geuit richting Kring 3. Kring 3 treft geen enkele blaam in het uitstellen van de vitesse vlucht Mettet. Ze zijn op geen enkele wijze betrokken bij dit besluit.
Het was op de algemene ledenvergadering juist Kring 3 die voorstelde om alles in het werk te stellen om de vluchten door te kunnen laten gaan op zaterdag en hiervoor flexibel te zijn in het zoeken naar een andere losplaats. Het is dan ook niet reëel om, ook al is het uit emotie, hen nu vals te beschuldigen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 9

Ben Geerink              Arjan van de Willige

Voorzitter                  Secretaris